Shree Venkataramana Temple,Mulki, Karnataka, India

Back to Album >  Shri Venkataramana Temple, Mulki
Showing 1 of 2 photos
      


Added by: jayadev kamath
jayadev kamath