Ratholsavam and Sesha Vahana Samarpanam at Sree Vittoba temple, Kayamkulam

Back to Album >  Sesha Vahana Pooja 12-26-2012
Showing 3 of 17 photos
      


Added by: jayadev kamath
jayadev kamath